•          
  •  
  •  

 

 

                                                                   

 Проект    BG05M2OP001-2.004-0004    „Развитие  на  способностите  на  ученицитеи  повишаване на

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и  компетентности

(Твоят час)“  – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейските структурни и инвестиционни фондове. 


Линк към сайта на проекта: https://tchas2.mon.bg

 

Документи:

1. Анкетна карта - приложение №4

2. Индивидуална образователна карта - приложение №5

 

Анкетни карти - Iа клас      Анкетни карти - IIIа клас    Анкетни карти - Vа клас

 

Анкетни карти - Iб клас      Анкетни карти - IIIб клас    Анкетни карти - Vб клас

 

Анкетни карти - IIа клас     Анкетни карти - IVа клас    Анкетни карти - VI клас

 

Анкетни карти - IIб клас     Анкетни карти - IVб клас    Анкетни карти - VIIа клас

 

                                                                                   Анкетни карти - VIIб клас

 

В ОУ "Св. Климент Охридски" с. Блатец, общ. Сливен са сформирани следните групи за

преодоляване на обучителни затруднения и извънкласни дейности по интереси:

 

Ръководител:

Групи за извънкласни дейности:

Вид на групата:

1

Ценка Рускова Михайлова

1. „Пиша и чета-вярно и красиво“

2. „Математика-IIIа клас“

Преодоляване на обучителни затруднения

2

Маринела Василева Драгиева

1. „Да четем и разказваме заедно“

2. „Математика-IIа клас“

Преодоляване на обучителни затруднения

3

Любомир Иванов Кондаков

1. „Бащин език“

2. „Забавна математика“

Преодоляване на обучителни затруднения

4

Йорданка Димитрова Сакеларова

1. „В чудния свят на буквите-Iб“

2. „Математика-Iб клас“

Преодоляване на обучителни затруднения

5

Боян Илиев Рундев

1. “Чета и пиша“

1. Преодоляване на обучителни затруднения

2. „Приятели на театралното изкуство

2. Дейности по интереси

6

Диана Димова Гандева

1. „Вълшебният свят по БЕЛ“

2. „Лесна математика“

Преодоляване на обучителни затруднения

7

Ваня Димитрова Илиева

1. „Знам и мога“

2. „Математика-IIIб“

Преодоляване на обучителни затруднения

8

Донка Димитрова Илиева

1. „Пиша грамотно-чета правилно

2. „Математика-IIб“

Преодоляване на обучителни затруднения

9

Стела Димитрова Балазова-Панайотова

1. „Лесна граматика-VIIб“

1. Преодоляване на

2. „Искам да знам-VIIа“

обучителни затруднения

3. „Магията на словото“

2. Дейности по интереси

10

Пламен Радев Добрев

1. „Математиката лесна“

Преодоляване на обучителни затруднения

11

Йовчо манчев василев

1. „Като старите майстори“

Дейности по интереси

12

Паолина Василева Василева

1. „Светът около нас“

Дейности по интереси

13

Петя Николаева Господинова

1. „Опознай България

Дейности по интереси

14

Гергана Миткова Стефанова

1. „Математика-Vб“

Преодоляване на обучителни затруднения

ТАКА РАБОТИМ ПО ПРОЕКТА:

Изделия изработени от групата за дейности по интереси "Като старите майстори" с ръководител Йовчо Василев:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти