•          
  •  
  •  

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

15. При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

16. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.

17. Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

/а/ очакваните приходи и разходи по видове;

/б/ параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;

/в/ списък на капиталовите разходи;

/г/ разпределение на бюджета по дейности;

/д/ основните ограничения при формирането на бюджета;

/е/ размера на целевите средства по видове;

/ж/ размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

/з/ размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

18. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

19. Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си само за средствата, получавани от държавния бюджет.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

1. Анелия Иванова Андонова - председател

2. Асен Костадинов Велчев - член

3.  Мими Радославова Радева - член

4. Таня Димитрова Георгиева - член

5. Катя Стоянова Динкова - член

  

  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Михаил Тенев Михалев

2. Стойка Дечева Симеонова

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Протокол №1 от 21.12.2016г.

Протокол №2 от 24.03.2017г.

 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ:

 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти